Polityka prywatności i piki cookies

Cześć!

Też nie jestem fanką zapoznawania się z takimi stronami 🙈, ale aby spełnić wymogi prawne, muszę przedstawić Ci dokument regulujący zasady przetwarzania danych osobowych, wykorzystywania plików cookies oraz innych technologii śledzących w związku z korzystaniem z mojej strony https://kudelkodressage.com

W razie pytań lub wątpliwości jestem dostępna pod adresem mailowym: kontakt@kudelkodressage.com

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Plików Cookies zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych jakie możesz udostępnić Administratorowi podczas korzystania ze Serwisu oraz wykorzystywania plików cookies.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Przyczyną wprowadzenia zmian mogą być zmiany w przepisach prawa, rozwój technologii internetowej, wykorzystanie nowych narzędzi przez Administratora oraz inne obiektywne przyczyny.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://kudelkodressage.com jest Karolina Kudełko wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Karolina Kudełko, adres siedziby: Widokowa 12, 32-080 Zabierzów, Polska, adres do doręczeń: Widokowa 12, 32-080 Zabierzów, Polska, NIP: 5130258314, REGON: 382184254, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: kontakt@kudelkodressage.com, dalej „Administrator”, będąca jednocześnie Usługodawcą, miejsce wykonywania działalności: Widokowa 12, 32-080 Zabierzów, Polska, adres do doręczeń: Widokowa 12, 32-080 Zabierzów, Polska, NIP: 5130258314, REGON: 382184254, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@kudelkodressage.com, zwana dalej “Administratorem”.
 2. Kontaktując się z Administratorem poprzez adres e-mail, formularz kontaktowy, media społecznościowe oraz inne kanały komunikacji przekazujesz swoje dane osobowe, na przykład imię oraz adres e-mail.
 3. Administrator przykłada bardzo dużą wagę do kwestii bezpieczeństwa oraz zgodności z prawem procesu przetwarzania danych osobowych Użytkowników. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r i innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

DEFINICJE

 1. ADMINISTRATOR – Karolina Kudełko działalność gospodarczą pod firmą Karolina Kudełko, adres siedziby: Widokowa 12, 32-080 Zabierzów, Polska, NIP: 5130258314, REGON: 382184254, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: kontakt@kudelkodressage.com
 2. DANE OSOBOWE – Informacje, które identyfikują lub pozwalają na identyfikację konkretnej osoby, np. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, NIP, adres wykonywania działalności.
 3. POLITYKA – Niniejsza Polityka Prywatności.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. SERWIS/SKLEP – Strona internetowa pod adresem: https://kudelkodressage.com oraz wszystkie jej podstrony, za pośrednictwem którego Użytkownik może składać zamówienia, przeglądać jego zawartość, kontaktować się z Administratorem, zamówić informacje handlowe i marketingowe za pośrednictwem usługi Newsletter.
 6. UŻYTKOWNIK – Każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis, media społecznościowe prowadzone przez Administratora lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce Prywatności.

RODZAJ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Serwis umożliwia Użytkownikowi kontaktowanie się z Administratorem i przekazanie mu danych identyfikacyjnych, kontaktowych, a także związanych z treścią wiadomości.
 2. Administrator gromadzi dane związane z aktywnością Użytkowników, jak na przykład czas spędzony na stronie, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlonych podstron, data i źródło wizyt.
 3. Administrator danych osobowych wchodzi w posiadanie danych Użytkownika w większości przypadków za sprawą działań Użytkownika tj. jeżeli Użytkownik kontaktuje  się z  Administratorem, składa zamówienie, zapisuje się do Newsletter’a.
 4. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług lub zawarcia Umowy (np. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon, NIP, adres prowadzenia działalności).
 5. W celu dokonania zapisu do Newsletter’a Administratora, Administrator zbiera następujące dane: imię, adres e-mail.
 6. Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 7. Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 8. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
 10. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
   1. przetwarzane zgodnie z prawem,
   2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
   3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 11. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu.

CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu przetwarzane są przez Administratora w celu:

 1. Przygotowanie i realizacja Umowy sprzedaży – a także realizacji uprawnień z niej wynikających. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO;
 2. Analizy ruchu sieciowego,   zapewnienia bezpieczeństwa  w  ramach  Serwisu  oraz dostosowywania treści. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 3. Udzielania odpowiedzi na korespondencję, przekazania zamówionej oferty i prowadzenia korespondencji Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO;
 4. Dostarczania i wyświetlania treści w Serwisie – w tym celu Administrator zbiera dane osobowe w postaci: adres IP, pliki cookies. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit f) RODO;
 5. Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na ochronie jego praw. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 6. Zamieszczenia przez Użytkownika opinii o usługach świadczonych przez Administratora bądź Towarach, Treściach Cyfrowych oraz badania opinii poprzez ankiety. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. zgody osoby, której dane dotyczą;
 7. Wykorzystywania cookies na Stronie/Sklepie i jej podstronach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. zgody osoby, której dane dotyczą;
 8. Rejestracji i założenia Konta w Sklepie. Dane są przetwarzane na podstawie 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. zgody osoby, której dane dotyczą;
 9. Wysłania zapytania o udzielenie opinii o usługach i towarach Administratora przez zewnętrzne serwisy badania satysfakcji. Dane są przetwarzane na podstawie 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. zgody osoby, której dane dotyczą;
 10. W celach analitycznych i statystycznych – polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 11. Wysyłania zamówionych informacji marketingowych drogą elektroniczną (Newsletter). Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO); Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody.
 12. Rejestracji i założenia Konta w Sklepie. Dane są przetwarzane na podstawie 6 ust. 1 lit a) RODO art. 6 ust. 1 lit a) RODO;
 13. W celu skontaktowania się z Administratorem. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

RODO przyznaje następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. Prawo do bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych a także otrzymania ich kopii (art. 12 RODO);
  2. Prawo do dostępu do swoich danych osobowych (15 RODO);
  3. Prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych (16 RODO);
  4. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) (art. 17 RODO);
  5. Prawo do ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w (art. 18 RODO);
  6. Prawo do wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, (art. 21 RODO);
  7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) (art. 77 RODO);

Nie każde z tych uprawnień będzie przysługiwać Użytkownikowi zawsze i w każdym wypadku. Jest to związane z naturą przepisów prawa. Brak podania wymaganych danych uniemożliwia realizację umowy zawartej na odległość, wystawienie rachunku lub faktury albo podjęcie kontaktu na żądanie osoby, której dane dotyczą.

 1. W celu realizacji uprawnień, o których mowa wyżej można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: kontakt@kudelkodressage.com.
 2. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 3. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Okres przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania.
 2. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu załatwienia sprawy bądź zakończenia realizacji Umowy.
 3. Zawarcia i realizacja Umowy sprzedaży, w tym sprzedaży na odległość – przez okres niezbędny do udokumentowania wykonanej umowy, w tym wystawienia rachunku lub faktury – 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
 4. Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookies nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym Administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie.
 5. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub zanonimizowane.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy.

Użytkownik powinien jednocześnie dochować staranności w  zabezpieczeniu swoich danych osobowych przekazywanych w ramach sieci Internet, w szczególności nie ujawniać swoich danych logowania osobom trzecim, stosować zabezpieczenia antywirusowe oraz aktualizować oprogramowanie.

PRZEKAZYWANIE DANYCH PODMIOTOM TRZECIM

 1. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług Administrator korzysta w związku z prowadzeniem Serwisu na przykład:
   • Hostingu strony www;
   • Prowadzenie obsługi prawnej;
   • Prowadzenia obsługi księgowej;
   • Prowadzenia i wysyłki newslettera;
   • Prowadzeniem profili w mediach społecznościowych;
   • Korzystania z narzędzi reklamowych;
   • Obsługi systemu płatności i transakcji elektronicznych;
   • Serwisu i utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane, w tym w celu automatyzacji Newslettera, wystawiania faktur, obsługi zamówień, itp.;
 1. Dane osobowe mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w tzw. państwie trzecim, w szczególności na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku z korzystaniem przez Administratora z rozwiązań informatycznych, których serwery są zlokalizowane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Podstawą przetwarzania danych na terenie państw trzecich będzie decyzja Komisji Europejskiej 2021/914 w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich. Administrator danych i dostawca usługi zapewniać będą najwyższe gwarancje ochrony powierzonych danych. Przetwarzanie danych nie będzie naruszać prywatności osób fizycznych.

PLIKI COOKIES I TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE

 1. Ta Strona internetowa, używa plików cookies.
 2. Podczas pierwszej wizyty na Stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 3. Serwis umożliwia gromadzenie informacji o użytkowniku za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii,  których  korzystanie  najczęściej  wiąże  się  z  zainstalowaniem  tego narzędzia  na  urządzeniu  użytkownika  (komputer,  smartfon, tablet itp.).  Wykorzystuje  się  te informacje do zapamiętywania decyzji użytkownika (wybór czcionki, kontrastu, akceptacja polityki), utrzymania sesji użytkownika (np. po zalogowaniu), zapamiętania hasła (za zgodą), gromadzenia informacji o urządzeniu użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści.
 4. Informacje pozyskane za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi użytkowników serwisu, nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora.
 5. Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu, z którego Użytkownik korzysta, przeglądając strony internetowe.
 6. Mogą być one odczytywane przez Administratora („cookies własne”, które Administrator wykorzystuje w celu zapewnienia prawidłowego działania tej strony), a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług Administrator Korzysta („cookies zewnętrzne”).
 7. Użytkownik ma prawo do zmiany ustawień plików cookies z poziomu swojej przeglądarki albo do ich usunięcia.
 8. Użytkownik ma także możliwość korzystać ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie.
 9. Ta strona internetowa wykorzystuje następujące technologie śledzące:

  wtyczki społecznościowe, takie jak: Facebook, Instagram, narzędzia analityczne i marketingowe, takie jak: Google Analytics, Google Search Console, Facebook Pixel.

LOGI SERWERA

 1. Korzystanie z serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się Serwis. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują m.in.: adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie; język; czas nadejścia zapytania; informacje o przeglądarce; godziny dostępu oraz adres strony, z której Użytkownik został przekierowany; informacje o przeglądarce internetowej czy systemie informacyjnym, z którego Użytkownik korzysta.
 2. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i są wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji Użytkownika.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

 1. Administrator posiada profile w mediach społecznościowych Facebook i Instagram (nazywane „fanpage’ami”). Na fanpage’ach regularnie publikowane i udostępniane są treści, oferty i rekomendacje produktów.
 2. Administratorzy serwisów społecznościowych rejestruje zachowania użytkowników za pomocą plików cookie i innych podobnych technologii przy każdej interakcji z fanpage’ami Administratora i innymi witrynami serwisów Facebook i Instagram.
 3. Administratorzy serwisów społecznościowych mają dostęp do ogólnych statystyk dotyczących zainteresowań i danych demograficznych (takich jak wiek, płeć, miejsce zamieszkania) użytkowników odwiedzających fanpage’e. W ramach korzystania z serwisów społecznościowych zakres i cele przetwarzania danych w serwisach społecznościowych określane są przez administratorów tych serwisów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.